espa-banner
EnglishGreek
0

Όροι Χρήσης

Για την Πολιτική Προσωπικών Δεδομένων διαβάστε εδώ

 OΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΣΤΟΤΟΠΟΥ ΤWINSKIDS.GR

Τελευταία τροποποίηση: 13/01/2019


Αυτός ο Ιστότοπος είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω του Διαδικτύου ( στο εξής «Ηλεκτρονικό κατάστημα») που δημιούργησε και λειτουργεί η ατομική επιχείρηση της «ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ΜΑΛΑΜΗ ΤΟΥ ΠΕΤΡΟΥ»  ( στο εξής «Εμείς» «εμάς» ή «η Εταιρεία») η οποία διατηρεί παράλληλα και φυσικό κατάστημα  στην Φιλιππιάδα, 28ης Οκτωβρίου 11, με Α.Φ.Μ.: ………,  Δ.Ο.Υ…… , ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας: info@twinskids.gr και Υπεύθυνη καταστήματος και Επικοινωνίας την κα Βασιλική Μαλαμή.

Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις ( στο εξής «Όροι Χρήσης») θα εφαρμόζονται για την χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.twinskids.gr. (στο εξής «η Ιστοσελίδα»). Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία "επισκέπτης" ή/και "χρήστης" ή "πελάτης" αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση.
Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε δεν θα πρέπει να πατήσει «κλικ», να αποδεχθεί ή με άλλο τρόπο να συμφωνήσει, στους παρόντες Όρους Χρήσης και οφείλει με ευθύνη του να μην συνεχίσει την επίσκεψη, να παύσει τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

1.    Γενικοί όροι


Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα, μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τoυς όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο. Σας ενημερώνουμε ότι με μόνη την ανάρτηση στον παρόντα δικτυακό τόπο, θα τίθεται σε ισχύ οποιοσδήποτε νέος όρος, ή τροποποίηση ή κατάργηση ήδη υπάρχοντος όρου.  Μόνη η ανάρτηση όρων στον παρόντα ιστότοπο, πληροί τις προϋποθέσεις ενημέρωσης των χρηστών για οποιεσσδήποτε αλλαγές στους όρους. Τυχόν ακυρότητα κάποιων εκ των όρων χρήσης του παρόντος ιστοτόπου, δεν επιφέρει ακυρότητα των υπολοίπων.
Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα και διέπονται από την ισχύουσα ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

2.    Παρεχόμενες πληροφορίες & Προϊόντα

Η Εταιρεία δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της Εταιρείας, όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.


3.    Περιορισμός ευθύνης

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.twinskids.gr παρέχει το Περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν".

Η Εταιρεία στα πλαίσια των συναλλαγών της από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται και δεν υπέχει υποχρέωση αποζημίωσης για οποιαδήποτε τυχόν βλάβη ή ζημία προκύψει από την ακύρωση παραγγελιών, από τη μη εκτέλεση ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης τους, για οποιαδήποτε αιτία. Δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη.

Σε καμία περίπτωση η Εταιρεία δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

4.    Ευθύνη Χρήστη

Η χρήση του διαδικτυακού τόπου πρέπει να γίνεται αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται  να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία σε αυτόν, να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας και του Ηλεκτρονικού Καταστήματος.


      5. Πνευματικά Δικαιώματα

Tα πνευματικά δικαιώματα του Περιεχομένου (π.χ. εικόνες, πληροφορίες, δεδομένα) και των Υπηρεσιών του διαδικτυακού τόπου  www.twinskids.gr που έχουν εισαχθεί στο Δίκτυο, προστατεύονται από τους ελληνικούς, κοινοτικούς και διεθνείς νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το www.τςινσκιδσ.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της Εταιρείας ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας
ή δικαιώματος χρήσης αυτών.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του περιεχομένου διαδικτυακού τόπου. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας της Εταιρείας ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων.


         6. Cookies

 Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την αναγνώριση του χρήστη κατά την επιλογή ορισμένων υπηρεσιών και υποσελίδων του δικτυακού  τόπου μόνο με την ρητή συγκατάθεση του χρήστη, που πραγματοποιείται με την ενεργοποίηση της αντίστοιχης επιλογής κατά την εισαγωγή των στοιχείων του στις παραπάνω ιστοσελίδες.

Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει μέσω του προγράμματος πλοήγησης που χρησιμοποιεί (browser), την μη αποθήκευση των νέων cookies. Σε περίπτωση που ο χρήστης επιλέξει να μην αποθηκεύει τα cookies, υπάρχει πιθανότητα να μην μπορεί να χρησιμοποιεί κάποιες υπηρεσίες της ιστοσελίδας. Παράλληλα, η ιστοσελίδα επιβεβαιώνει ότι στα cookies δεν διατηρούνται και δεν μεταφέρονται ευαίσθητα προσωπικά στοιχεία. Η μόνη πληροφορία που διατηρεί η ιστοσελίδα είναι ο κωδικός χρήστη ώστε να μπορεί να αναγνωρίσει αυτόματα τον χρήστη σε μελλοντικές επισκέψεις.


       7. Δικτυακοί τόποι Τρίτων

Ο παρών δικτυακός τόπος πιθανόν να εμπεριέχει παραπομπές σε δικτυακούς τόπους τρίτων. Το www.twinskids.gr δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών καθώς και για οποιαδήποτε ζημία προκύψει από τη χρήση τους, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές με δική του ευθύνη.

      8. Προσωπικά δεδομένα

Για την χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, αλλά και τη διενέργεια των αγορών μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, είναι απαραίτητη η εκ μέρους του καταναλωτή γνωστοποίηση κάποιων προσωπικών του δεδομένων. Τα στοιχεία που θα ζητηθούν συνήθως είναι το πλήρες ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση, η διεύθυνση αποστολής των προς πώληση προϊόντων, ο αριθμός του τηλεφώνου, η ηλεκτρονική του διεύθυνση κ.λπ. και στην περίπτωση που επιλέξει ως τρόπο πληρωμής την πληρωμή μέσω πιστωτικής κάρτας τα στοιχεία της πιστωτικής/ χρεωστικής κάρτας τα οποία όμως δε συλλέγονται από την εταιρεία μας αλλά καταχωρούνται αμέσως σε ασφαλές περιβάλλον της συνεργαζόμενης τράπεζας Alpha Bank.

Τα προσωπικά στοιχεία του χρήστη μπορούν να ζητηθούν είτε κατά την εγγραφή του ως χρήστη στις υπηρεσίες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος και για την ολοκλήρωση κάποιας Παραγγελίας, είτε για την αποστολή ενημερωτικού δελτίου ( “newsletter”) σχετικά με τα νέα και τις προσφορές μας.

Με την καταχώρηση της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) ο Καταναλωτής αποδέχεται ότι όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση της παραγγελίας του κοινοποιήσεις δύνανται να γίνονται και στην δηλωθείσα ηλεκτρονική διεύθυνση.

Σε κάθε στάδιο συλλογής προσωπικών δεδομένων θα ζητήσουμε την συγκατάθεση του Καταναλωτή για την συλλογή, χρήση και αποθήκευση των προσωπικών του δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία.

Η Εταιρεία μας ενημερώνει συνεχώς τους Καταναλωτές για τα δικαιώματά τους σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται στο κάθε στάδιο που τυχόν αυτά συλλέγονται. Ο Καταναλωτής έχει δικαίωμα ενημέρωσης, δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα στη διόρθωση των δεδομένων που τηρούνται, δικαίωμα διαγραφής αυτών, δικαίωμα να ζητήσει την επεξεργασία των δεδομένων και δικαίωμα να ζητήσει την φορητότητα αυτών, όπου αυτό μπορεί να εφαρμοστεί κατά περίπτωση. ( αρ.12-15, 16,18, 20 του ΓΚΠΔ- 2016/679 ΕΕ).
Επίσης ο Καταναλωτής έχει τα δικαιώματα αντίρρησης και εναντίωσης σύμφωνα με τα άρθρα 21 και 22 του ΓΚΠΔ. ( 2016/679 ΕΕ).

Η εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν διακινεί προσωπικά στοιχεία των Χρηστών/ Καταναλωτών σε τρίτους, εκτός αν αυτό επιβάλλεται από την ισχύουσα Νομοθεσία.
Ενημερώνουμε τους Χρήστες ότι η ταχυδρομική διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθεί από την εταιρεία ταχυμεταφορών που συνεργαζόμαστε για την παράδοση της παραγγελίας τους. Η ηλεκτρονική διεύθυνση των Χρηστών, που μας έχουν δώσει κατόπιν ρητής συναίνεσης να επεξεργαζόμεστε εντός των νόμιμων σκοπών τα στοιχεία τους, θα χρησιμοποιηθεί για την αποστολή των ενημερωτικών newsletter του Ηλεκτρονικού Καταστήματός μας, ενώ τη λήψη τους μπορεί να διακόψει ανά πάσα στιγμή, μέσω της σελίδας του λογαριασμού του ή στέλνοντας μας email στο info@twinskids.gr. Η Εταιρεία μας εγγυάται ότι θα διαγράψει τα στοιχεία επικοινωνίας σας από τις λίστες επικοινωνίας και δεν θα λάβετε ξανά ενημέρωση για τον σκοπό αυτό (ενημερωτικές- προσωθητικές ενέργειες).  
 
    9. Παραγγελία - Αγορά Προϊόντων

Πότε συνάπτεται η σύμβαση αγοράς με την Εταιρεία: Κατά την αγορά αλλά και την ολοκλήρωση της εκάστοτε παραγγελίας, ο Καταναλωτής καθοδηγείται βήμα προς βήμα από τις αυτόματες υποδείξεις του συστήματος. Η κάθε παραγγελία θα αρχειοθετείται στις βάσεις δεδομένων μας για όσο χρονικό διάστημα είναι απαραίτητο για την εκτέλεση της μεταξύ μας σύμβασης πώλησης, εκτός εάν προβλέπει διαφορετικά ο νόμος ή ο Καταναλωτής μας έχει δώσει την συγκατάθεση του για περαιτέρω επεξεργασία των προσωπικών στοιχείων που μας κοινοποιεί. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, θα αποστέλλεται μήνυμα ηλεκτρονικού προς τον Χρήστη, το οποίο μήνυμα θα πιστοποιεί την παραλαβή/ λήψη της παραγγελίας από την Εταιρεία. Από το σημείο αυτό συνάπτεται η σύμβαση αγοράς με την Εταιρεία.

Επίσης, διατηρούμε το δικαίωμα να επικοινωνήσουμε με εσάς τηλεφωνικά, ώστε να επιβεβαιώσετε την παραγγελία αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας θα έχετε την δυνατότητα να ελέγξετε την παραγγελία σας και να την διορθώσετε.

Όλες οι παραγγελίες που υποβάλονται υπόκεινται σε έγκριση από την Εταιρεία. Είναι στη διακριτική ευχέρεια της Εταιρείας να αρνηθεί την παραγγελία, για τους ακόλουθους λόγους:

(α) Εάν τα Προϊόντα που βλέπει ο Καταναλωτής στην Ιστοσελίδα δεν είναι πλέον διαθέσιμα.
(β) Εάν δεν έχουμε κατορθώσει να λάβουμε έγκριση της πληρωμής.
 (γ)Εάν υπάρχει κάποιο λάθος στην παρουσίαση των Προϊόντων στην Ιστοσελίδα, όπως λάθος τιμολόγησης ή λάθος στην περιγραφή.

Αφού ολοκληρωθεί η παραγγελία κάθε Καταναλωτή, θα αποστείλουμε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) για την επιβεβαίωση λήψης της παραγγελίας, με τον αριθμό της παραγγελίας και τα στοιχεία των Προϊόντων που επιθυμείτε να αγοράσετε, καθώς και τα στοιχεία της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς που θα σας παραδώσει τα Προϊόντα.

10. Περιορισμοί ευθύνης σε περίπτωση αναγραφής εσφαλμένης τιμής ή εσφαλμένης αποστολής:

α) Στο πλαίσιο της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών, η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση Προϊόντων που, λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα με τιμή εσφαλμένη, ήτοι μικρότερη ή μεγαλύτερη από την ισχύουσα για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που διαπιστώνεται σε παραγγελία τέτοιο σφάλμα στην τιμή διαπιστώνεται αλλά σε μέρος μόνο των παραγγελθέντων Προϊόντων, τότε η παραγγελία ισχύει και εκτελείται κανονικά για τα υπόλοιπα Προϊόντα και θεωρείται μη ολοκληρωθείσα για τα Προϊόντα στα οποία διαπιστώθηκε το σφάλμα.

β) Σε περίπτωση εσφαλμένης αποστολής μη παραγγελθέντων Προϊόντων, η ανεπιφύλακτη παραλαβή τους ή η παράλειψη ενημέρωσης της Εταιρείας και επιστροφής των Προϊόντων δεν δύναται να θεωρηθεί ως συναίνεση, αποδοχή ή δήλωση βούλησης για αγορά τους. Σε περίπτωση που ζητηθεί επιστροφή εκ μέρους της Εταιρείας και εσείς από την πλευρά σας καθυστερείτε να επιστρέψετε τα Προϊόντα αυτά για διάστημα μεγαλύτερο των επτά (7) ημερολογιακών ημερών τότε η άρνησή σας αυτή συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των Προϊόντων, η παραγγελία θεωρείται ότι έχει επιβεβαιωθεί και οφείλετε να καταβάλετε την αξία τους.

11. Τιμές Πωλούμενων Προϊόντων

Στις τιμές που αναγράφονται δίπλα από κάθε Προϊόν ως τελική τιμή περιλαμβάνεται και ο εκάστοτε νόμιμος ΦΠΑ.


12. Πολιτική επιστροφών - Δικαίωμα υπαναχώρησης από τις εξ αποστάσεως συμβάσεις (Ν. 2251/1994)

Ο καταναλωτής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία παραλαβής του Προϊόντος, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση σε Εμάς, χωρίς να επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής του Προϊόντος.

Το προϊόν θα πρέπει να επιστραφεί ακριβώς στην άριστη κατάσταση που το παρέλαβε ο Καταναλωτής. Ειδικότερα, το επιστρεφόμενο Προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς πριν την πώληση του, στην πλήρη αρχική του συσκευασία και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας. Επιπλέον, για να γίνει δεκτή επιστροφή του Προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο).

 Εάν ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης, οφείλει να μας κοινοποιήσει το γεγονός αυτό εγγράφως με τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας που βρίσκεται εδώ& και αποστολή της με τους ακόλουθους  τρόπους:
α) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@twinskids.gr, β) είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας που αναγράφεται στην αρχή των παρόντων Όρων Χρήσης.  Η Εταιρεία είναι υποχρεωμένη να επιβεβαιώσει εγγράφως την παραλαβή της δήλωσης υπαναχώρησης μόλις την παραλάβει.

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης από τον καταναλωτή κατά τα ανωτέρω, Εμείς υποχρεούμαστε να επιστρέψουμε τα ποσά που μας κατέβαλε ο καταναλωτής εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.

Σε περίπτωση επιστροφής προϊόντων, ο Καταναλωτής θα ενημερωθεί μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) για την επιστροφή των χρημάτων του ως ακολούθως:
α) στην περίπτωση που η πληρωμή έχει γίνει είτε με πιστωτική κάρτα είτε με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό που αναφέρεται στους “Τρόπους Πληρωμής” της ιστοσελίδας μας: Τα χρήματα είτε θα πιστωθούν στην χρεωστική/πιστωτική κάρτα που χρησιμοποιίησε ο Καταναλωτής κατά την συναλλαγή είτε με έμβασμα στον τραπεζικό λογαριασμό που υπέδειξε κατά την κατάθεση των χρημάτων ή μας κοινοποίησε μεταγενέστερα.
β) στην περίπτωση που η πληρωμή έχει γίνει με αντικαταβολή: Τα χρήματα θα πιστωθούν στον τραπεζικό λογαριασμό που θα μας υποδείξει προς τον σκοπό αυτό κατόπιν επικοινωνίας με το κατάστημά μας στο τηλ. (2683029041).


13. Διάφορες Διατάξεις

Το ηλεκτρονικό κατάστημα www.twinskids.gr καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την καλή λειτουργία του διαδικτυακού του τόπου, δεν εγγυάται όμως ότι οι λειτουργίες του διαδικτυακού τόπου ή των servers θα είναι αδιάκοπες ή χωρίς κανενός είδους σφάλμα, απαλλαγμένες από ιούς ή άλλα παρόμοια στοιχεία.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλλει τις τιμές των προϊόντων όπως αυτές διαμορφώνονται καθημερινά βάσει των τιμοκαταλόγων των προμηθευτών και των ισοτιμιών των νομισμάτων, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο και χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, με μόνη την ανακοίνωσή τους μέσω του διαδικτυακού της τόπου. Η τελική τιμή ενός προϊόντος διαμορφώνεται την ημέρα της τιμολόγησης του.

Οποιαδήποτε παράληψη, από την Εταιρία μας, να επιβάλει οποιουσδήποτε από τους παρόντες όρους, δεν θα συνιστά παραίτηση από αυτούς ή από το δικαίωμα να επιβάλει η Εταιρία μας οποιουσδήποτε από τους παρόντες όρους σε μεταγενέστερο στάδιο. Οποιαδήποτε άτομα δεν είναι συμβαλλόμενα μέρη στους παρόντες όρους δεν θα έχουν κανένα δικαίωμα να επιβάλουν οποιαδήποτε διάταξη των παρόντων όρων.

14. Ισχύον Δίκαιο- Διαφορές

Ανεξάρτητα από την πόλη ή την χώρα από την οποία εισέρχεστε στον παρόν Ιστότοπο, οι παρόντες όροι και η χρήση από μέρους σας των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, με επιφύλαξη τυχόν διαφορετικής πρόβλεψης από τον Νόμο, ρυθμίζονται σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους της Ελλάδας και τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς, τυχόν δε διαφορές που πιθανόν να ανακύψουν δυνάμει του παρόντος με την Εταιρεία μας, θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των Δικαστηρίων της Άρτας.

Για την εξωδικαστική επίλυση της διαφοράς, μπορείτε να απευθύνεστε στους αρμόδιους φορείς εξωδικαστικής διευθέτησης καταναλωτικών διαφορών, π.χ. στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (Πλ. Κάνιγγος, 10181, Αθήνα, www.efpolis.gr, τηλ.:1520, φαξ:2103843549), στον Συνήγορο του Καταναλωτή (www.synigoroskatanaloti.gr, Λ. Αλεξάνδρας 144, 114 71, Αθήνα, τηλ.:2106460734, φαξ:2106460414), στις Επιτροπές Φιλικού Διακανονισμού καταναλωτικών διαφορών (άρθρο 11 του ν.2251/1994) που εδρεύουν στους κατά τόπους Δήμους της χώρας.

Σας ενημερώνουμε ότι, σύμφωνα με την Οδηγία 2013/11/ΕΚ, η οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία με την ΚΥΑ 70330/2015, προβλέπεται πλέον και η δυνατότητα ηλεκτρονικής επίλυσης καταναλωτικών διαφορών με τη διαδικασία Alternative Dispute Resolution στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εάν έχετε πρόβλημα με αγορά που πραγματοποιήσατε από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα και διαμένετε στην ΕΕ μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτόν τον ιστότοπο https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show για εξωδικαστική διευθέτηση της διαφοράς. Ο πιστοποιημένος για τον σκοπό αυτό Φορέας Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ) είναι το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτή Ελλάδας (ECC GREECE), Λεωφ. Αλεξάνδρας αρ. 144, 11 471, Αθήνα, +30 2106460284 +30 2106460784 info@eccgreece.gr. Μπορείτε να επικοινωνείτε με τον ως άνω φορέα προκειμένου να σας καθοδηγήσει καθ’ όλη τη διαδικασία υποβολής και διεκπεραίωσης της καταγγελίας σας. Ωστόσο, σας ενημερώνουμε ότι Εμείς δεν δεσμευόμαστε από -ούτε και έχουμε την υποχρέωση να ακολουθήσουμε- την διαδικασία Εναλλακτικής Επίλυσης Διαφορών (ΕΕΔ).


ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΕΙΡΑ
Contrast